Friday, November 12, 2010

राजस्थानी भासा री मानता सारू आपरी टीप री दरकार .

ओ समाचार दैनिक भास्कर (13 नवम्बर 2010 ) रै "हनुमानगढ़ संस्करण" में पेज 13 माथै छप्यो है ..आप राजस्थानी भासा प्रेमी हो....आप इण माथै टीप कर'र आपरी मुहर लगाओ सा..